Polityka prywantosci

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania, przechowywania i dostępu do danych osobowych pozyskanych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej www.lakado.pl nazywanej dalej „Stroną”.


1. Podstawowe informacje


„Administrator” - oznacza firmę Ibizz Sp. z o.o. z siedzibą w (31-559) Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d/24, wpisana w CEIDG pod numerem NIP 6751733924.

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e mail: biuro@ibizz.pl lub pod numerem tel. 790 347 119.

„Użytkownik” – każdy podmiot korzystający ze Strony.

Dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej jako “RODO”.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych oraz zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych, dzięki którym dane będą w odpowiedni sposób chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.


2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych


Ibizz Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celu przedstawienia ofert sprzedaży/kupna, wynajmu/najmu nieruchomości, rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.

Dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa organowi – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy


3. Odbiorcy danych


Dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym pracownikom, współpracownikom oraz partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy. Lista podmiotów współpracujących jest dostępna w siedzibie spółki.

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy - podmioty przetwarzające, czyli dostawcy usług np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne a także podmioty, które uczestniczą w wykonaniu przedmiotu umowy: pośrednicy finansowi, pośrednicy nieruchomości, deweloperzy, notariusze, banki.


4. Okres przechowywania danych


a) Okres przetwarzania danych pozyskanych:

- na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ) – do czasu odwołania zgody;

-dla celów marketingu bezpośredniego i w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f ) – do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

- w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) – do czasu zawarcia umowy lub zakończenia negocjacji jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy. W przypadku, gdy umowa zostanie finalnie zawarta – przetwarzanie danych będzie niezbędne do jej wykonania a co za tym idzie przetwarzanie będzie obejmowało czas niezbędny do dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami;

- dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres wskazany w przepisach prawa - w szczególności z przepisów podatkowych, rachunkowych oraz przepisów dot. ochrony danych osobowych;

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez czas niezbędny do prowadzenia postępowania windykacyjnego oraz dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami (na drodze sądowej i/lub pozasądowej).

b) jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu pół roku od złożenia Ci przez nas oferty, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.

c) dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.


5. Prawa Użytkownika


- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii (art. 15 RODO),

- prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych jeśli są nieprawdziwe lub nieaktualne (art. 16 RODO),

- prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

- prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO),

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 21 RODO),

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, w której Użytkownik uzna, że Administrator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z prawem (art. 77 RODO).


6. Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych


Ibizz Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.


7. Dobrowolność podania danych osobowych


Podanie danych osobowych Ibizz Sp. z o.o. jest dobrowolne, ale konieczne w celu wykonania umowy. Odmowa podania danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić świadczenie pomocy przez Ibizz Sp. z o.o..

Korzystanie z usług Ibizz Sp. z o.o. jest równoznaczne z Państwa oświadczeniem oraz zapewnieniem Ibizz Sp. z o.o., że jest Pan/ Pani uprawniony/uprawniona do przekazania danych osobowych osób trzecich (pozyskanie danych od osoby, której dane nie dotyczą w rozumieniu art. 14 RODO), a podane przez Pana/ Panią dane osobowe (zarówno Pana/ Pani, jak i osób trzecich) są prawidłowe i kompletne.